Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Голд-Аполо ООД приема сериозно отговорността за опазване неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на всички лични данни, до които има достъп във връзка с дейността си. Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер  Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.
Следните правила за защита на личните данни целят да Ви информират относно процеса на събирането, ползването и обработката на лични данни посредством нашите сайтове.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
„Голд-Аполо“ ООД,  ул. „Вит“ 12,.  гр. Русе 7000, Имейл: sales@marea.bg
Голд-Аполо ООД събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.
Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Ние добросъвестно и целенасочено работим, за да сведем до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално.

НИЕ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ СЛЕДНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:
–    Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уебсървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт.
–    Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.
Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълването на формуляри за контакт, по телефон или по имейл,  се обработват от нас поверително. Вашите данни се използват единствено  за  конкретната цел на обработването на Вашето запитване. Правно основание за обработването на данни е член 6, параграф 1, буква е) от  ОРЗД. При това легитимният интерес на Голд-Аполо ООД произтича от интереса да се даде отговор на запитвания  на наши клиенти и посетители на тази уеб страница и така да се поддържа и насърчава удовлетвореността на клиентите.

ПОЛУЧАТЕЛИ/КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ:
Предаване на данните към трети лица извън групата на Голд-Аполо ООД е принципно изключено. По изключение данни се обработват по възлагане от обработващи лични данни наши партньори. Те са внимателно подбрани, освен това се проверяват от нас и са задължени  по силата на договор съгласно член 28 от ОРЗД да спазват законовите изисквания, касаещи защитата на лични данни. Също така може да се наложи да предадем части от Вашето запитване  към партньори по договор (напр. Наши търговски представители – при специфични за даден продукт запитвания) с цел обработване на Вашето запитване. В такива случаи обаче преди това запитването се анонимизира, така че третото лице да не може да го свърже с Вас. Ако в конкретен случай предаването на Вашите лични данни е наложително, ние ще Ви информираме предварително за това и ще поискаме Вашето съгласие.
–    Определена част от данните, които ни предоставяте, може да бъде ползвана, за да отговаряме на искания за предоставяне на информация от националните регулатори (КРС, КЗП, КЗЛД) във връзка с жалби или други процедури, заведени пред тези органи, както и за да ги предоставяме на други държавни органи или правоохранителни служби за целите на административен контрол, контрол за безопасност, превенция и разкриване на правонарушения и престъпления.
Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно. Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на Голд-Аполо ООД данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като Голд-Аполо ООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.
Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, адрес на получаване или доставка на стока и всякакви други.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
Ние не предоставяме услуги на малолетни и непълнолетни лица, нито позволяваме лица под 18-годишна възраст да извършват регистрация на нашия уебсайт или да ползват функционалностите му. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от пълнолетно лице, за да използвате нашите услуги. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от/на лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме тези данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от/на лице на възраст под 18 години.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ/КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
Всички лични данни, които Вие ни предоставяте при запитвания (предложение, похвала или критика) чрез тази уеб страница или по имейл, се изтриват от нас най-късно 90 дни след дадения окончателен отговор до Вас, респ. се анонимизират  по сигурен начин. Съхранението за посочения срок произтича от обстоятелството, че в някои случаи може след отговор отново да се свържете с нас по същия въпрос в качеството си на клиент и тогава ние трябва да можем да се позовем на предходната кореспонденция.

ВАШИТЕ ПРАВА:
Като субект на данните, можете да се свържете с нас по всяко време с писмено уведомление на посочените данни за контакт, да упражнявате правата си съгласно ОРЗД. Тези права са следните:
– Правото да получава информация за обработката на данни и копие на обработените данни.
– Право на изискване за поправка на неточни данни или попълване на непълни данни.
– Правото да изисква изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, информацията относно други искания за заличаване.
– Право да изисква ограничаване на обработката на данни.
– Правото да получава личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат и да изисква предаването на тези данни на друг администратор.
– Право на възражение срещу обработката на данни, за да я спре.
– Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.
– Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на личните данни.
Няма да е нужно да заплащате такса за достъп до Вашите лични данни (или за да упражните някое от останалите права). Независимо от това обаче моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
2. да откажем да предприеме действия по искането.
Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.
Можем да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Запазваме си правото да променяме нашата Политика за лични данни периодично, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт.

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА:
Пощенски адрес:
Голд-Аполо ООД
ул. „Вит“ 12
гр. Русе 7000

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Ваши лични данни (тези от тях, които е необходимо) са достъпни само за служители на Голд-Аполо ООД, които имат нужда от достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията ни с Вас. Тези лица са обучени как да обработват Вашите лични данни и са се задължили да правят това при стриктно спазване на политиката, стандартите и указанията на Голд-Аполо ООД по отношение защитата на лични данни.

НАДЗОРЕН ОРГАН
Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с Ваши лични данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.  Също така, можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в страната, където е работното Ви място, както и в страна, където смятате, че нарушаваме правата Ви.